دسته بندی عودها …

عود شاخه ای
عود شاخه ای
عود مخروطی
عود مخروطی
جاعودی آبشاری
عود آبشاری

عود دستساز